Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Stork, onderdeel van Fluor, zet zich in om de gezondheid en veiligheid te beschermen van onze medewerkers, aannemers en alle anderen die betrokken zijn bij onze activiteiten. Daarnaast zetten wij ons in om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken.

Ons programma op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM), REACH Beyond Zero, helpt ons dit doel te bereiken. REACH Beyond Zero is onze visie op het gebied van VGM met als doel alle medewerkers van Stork te motiveren om zichzelf uit te dagen om een verbetering van onze VGM-cultuur en -prestaties te bereiken.

Door te werken als één team en met gezamenlijke waarden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu ondergaat onze veiligheidscultuur een ware transformatie. We werken volgens strenge normen en volgen de geldende internationale standaarden, normen en ‘best practices’. We streven ernaar om onze prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu te optimaliseren door middel van een proces van continue verbetering.

Om dit bereiken:

  • Identificeren, beoordelen en beheersen we de risico’s waaraan onze medewerkers, onze aannemers en het milieu blootstaan.
  • Zorgen we ervoor dat onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voor VGM geldende wet- en regelgeving en deze eisen te overstijgen indien we intern strengere normen hanteren.
  • Trainen we onze medewerkers en aannemers op het gebied van VGM om zo actief hun bewustwording voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu te verhogen.
  • Zorgen we ervoor dat medewerkers over de juiste benodigde kennis en vaardigheden beschikken om hun werkzaamheden uit te voeren.
  • Stimuleren we een cultuur waarin alle incidenten en bijna-incidenten worden gemeld en onderzocht en de hiermee verworven kennis wordt gedeeld binnen de organisatie.
  • Implementeren we beheerssystemen om al onze medewerkers te beschermen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Maken we efficiënt gebruik van energie- en hulpbronnen, brengen we afval tot een minimum terug, en beperken we uitstoot en lozingen door regelmatig onze activiteiten te evalueren.

Deze beleidsverklaring inzake VGM vereist de volledige inzet van al onze medewerkers. Zij dragen bij aan een succesvolle implementatie van dit beleid door persoonlijk de verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken op basis van de Stork kernwaarden Veiligheid, Integriteit, Klantgerichtheid, Teamwork en Uitmuntendheid.

Onze medewerkers worden geacht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van henzelf en hun collega’s en de impact op het milieu te beperken door:

  • Hun werkzaamheden te verrichten volgens de door Stork opgestelde instructies en richtlijnen op het gebied van VGM.
  • Incidenten te melden en mee te werken aan het onderzoeken van alle incidenten die letsel, materiële schade of milieuvervuiling tot gevolg hebben, of zouden kunnen hebben.
  • In te grijpen als zij onveilige handelingen of onveilige situaties zien.
  • Altijd de REACH Beyond Zero kernwaarden na te leven

Het is de verantwoordelijkheid van de President van Stork om ervoor te zorgen dat deze beleidsverklaring is opgesteld in lijn met de bedrijfsprincipes. De leidinggevenden van de business lines zijn verantwoordelijk voor het implementeren en communiceren van deze beleidsverklaring aan hun medewerkers, contractors en anderen die voor Stork werken en dat deze beleidsverklaring publiekelijk toegankelijk is.

De leidinggevenden van de business lines zijn ook verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetgeving waar zij actief zijn en tevens ervoor zorg te dragen dat de directie van juridische entiteiten (voor zover zij dat niet zelf zijn) handelen in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Deze beleidsverklaring zal elk jaar opnieuw beoordeeld worden om ervoor te zorgen dat hij nog steeds relevant en van toepassing is.

 

Taco de Haan
President Stork
Utrecht, november 2017

CO2 Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Deel hiervan is de zorg voor een beter milieu, minder CO2 uitstoot en een lager energie en brandstof verbruik.

Om onze inspanningen op het terrein van CO2 reductie beter zichtbaar en controleerbaar te maken, laten Stork Nederland en Asset Management Solutions zich certificeren tegen de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder is een energie management systeem van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Meer informatie over Stork en de CO2 Prestatieladder kan gevonden worden op de bedrijfspagina van deze stichting. In de zomer van 2017 is Stork gecertificeerd voor het CO2 Bewust Certificaat Niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.

CO2 Reductiebeleid

Stork Nederland en Stork Asset Management Solutions willen samen de uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen tijdens onze werkzaamheden verminderen. 

Om het CO2 verbruik te reduceren, is de reductiedoelstelling uiteen gezet en zijn maatregelen bepaakld om deze doelstelling te gaan halen. De doelstelling en de maatregelen zijn uitgewerkt in het Energie Reductieplan.

Voortgang van de in het Energie Reductieplan genoemde maatregelen zijn te vinden in het Energie Managementplan. De totale CO2 emissie wordt samengevat in de Carbon Footprint

Om bij te dragen aan een beter milieu, buiten onze eigen reductiemaatregelen om, is Stork onder meer aangesloten bij het initiatief New Energy Coalition. Meer informatie over dit initiatief kan gevonden worden in het Energie Managementplan.

Contact

Stuur ons een e-mail: