De aarde is onze belangrijkste asset!

De aarde is onze belangrijkste asset!

Als het om klimaatverandering gaat, is dit het decennium van de waarheid. Zonder maatregelen stijgt de temperatuur op aarde exponentieel. De verwachting is dat het wereldwijde energieverbruik de komende 15 jaar met 20-25% zal stijgen ten gevolge van bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Er staat druk op de industrie om de energie-efficiency te verbeteren, meer duurzame energie in te zetten en emissies te verminderen. CO2-beprijzing wordt een integraal onderdeel van (inter)nationale mitigatiestrategieën, uitgaande van het principe dat de vervuiler betaalt.

Daarnaast wordt ingezet op de ontwikkeling van hernieuwbare energie uit wind, aardwarmte, zon en water, om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. De verwachting is dat in 2025 onshore wind- en zonne-energie de goedkoopste vormen van energie zijn en de piek in het verbruik van fossiele brandstoffen is bereikt.

Wat is het probleem?

Vanuit asset management perspectief zouden we kunnen stellen dat de aarde onze belangrijkste asset is en volgens de principes van professioneel asset management zorgvuldig beheerd moet worden. Klimaatverandering is één van de grote bedreigingen. Stijging van de temperatuur wereldwijd is een gegeven en de consequenties zijn groot als we geen maatregelen nemen. Zonder mitigerende maatregelen worden de risico’s van klimaatverandering niet beheerst. Vanuit het asset management perspectief zou dit een “major non-conformity” zijn. Van asset managers wordt goed rentmeesterschap gevraagd met als taak om goed voor onze aarde te zorgen.

Wat is de ambitie?

Gebaseerd op het Kyoto protocol zijn er Europese doelen geformuleerd voor 2020 en 2030. De zogenaamde 20-20-20 target; 20% minder CO2, 20% minder energie en 20% meer duurzame energie in 2020 wordt doorgetrokken naar 2030: 40% minder CO2, 27% minder energie en 27% meer duurzame energie ten opzichte van het basisjaar 1990. Binnen de Europese Unie is de strategie gericht op i) energie-efficiëntie, ii) inzet van hernieuwbare energie en iii) afvangen en opslag van CO2.

De Nederlandse ambities zijn verwoord in een door 40 organisaties gesloten Energieakkoord voor duurzame groei. De doelstelling uit dit akkoord is om 14% hernieuwbare energie op te wekken in 2020 en 16% in 2023. Daarnaast wordt een jaarlijks energiebesparing van 1,5% nagestreefd.

De huidige Nederlandse inzet richting het gebruik van hernieuwbare energie in 2020 blijkt te laag om te voldoen aan de doelstelling van 14%. Om deze energiedoelen te bereiken is het versnellen van de energietransitie noodzakelijk op meerdere fronten.

Regeerakkoord Rutte III

Omdat winning van aardgas in Groningen steeds verder wordt teruggeschroefd, wordt Nederland steeds minder een aardgasland. Ons energielandschap zal veranderen waarbij het aandeel van hernieuwbare energie groeit. Door de terugdringing van fossiele brandstoffen zullen de risico's van gestrande activa zoals kolengestookte elektriciteitscentrales, olieplatforms en gasvelden toenemen.

In het nieuwe regeerakkoord is voor het eerst een apart hoofdstuk gewijd aan duurzaamheid. Voor 2030 wordt ingezet op 49% minder CO2 uitstoot, wat in lijn is met een doelstelling van 95% reductie in 2050.

Met maatregelen voor landbouw, de elektriciteitssector, de industrie, de gebouwde omgeving en transport & mobiliteit kan ruwweg de helft van de opgave worden gerealiseerd, zoals blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen daarom in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden.

 

Hoe volwassen is uw energiebeheer?

In de praktijk treffen we organisaties aan waarbij energie en uitstoot van CO2 (nog) niet op de agenda staat. De belangrijkste reden hiervoor is vaak dat energie een beperkte impact heeft op de bedrijfsresultaten. Dit is anders bij sommige energie-intensieve industrieën die planmatig en structureel werken aan een vermindering van hun energiegebruik en voetafdruk. Om van de reactieve naar de pro-actieve modus te komen is een aantal ontwikkelstappen nodig. Vanuit het adagium “meten is weten” is het introduceren van energiemonitoring een eerste stap. Inzicht in het eigen gebruik helpt om energieprojecten te definiëren om voorgenomen ambities waar te maken.

Uitdagingen voor asset owners en managers

Volgens artikel 8 van de European Energy Directive (EED) moeten grote bedrijven ofwel een energiemanagementsysteem (bijv. volgens ISO 50001: 2011) implementeren of energie-audits uitvoeren met een maximale periode van vier jaar (bijv. in overeenstemming met EN 16247 of ISO 50002: 2014-norm). Ook kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) worden aangemoedigd om energie-audits uit te voeren.

De ISO 50001-norm voor energie management systemen (EnMS) ondersteunt organisaties bij het creëren van een gestandaardiseerd en proces-georiënteerd energiebeheer met als doel om energie te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast is  een energie-audit volgens ISO 50002 of EN 16247-1: 2012 een krachtig hulpmiddel om de energieprestaties en de huidige stand van zaken in uw organisatie en energiebesparingspotentieel te onthullen.

Hoe te verbeteren?

Het doel van een energie management systeem is om energiebesparingen en reductie van koolstofemissies op een systematische manier te bereiken. De audit van het energiebeheersysteem geeft een duidelijk beeld van de huidige processen en geeft de ruimte aan voor verbetering van uw energieprestaties.

Met een energie-audit kunnen de energieverliezen in productieprocessen worden gekwantificeerd. Het biedt mogelijkheden voor energiebesparing en ruimte voor verbetering van uw energie-efficiëntie door gebruik van restenergie en de introductie van hernieuwbare energiebronnen en energieopslag.

Natuurlijk is dan mijn slotvraag: wat is uw bijdrage voor goed rentmeesterschap om goed voor onze belangrijkste asset ‘aarde’ te zorgen?

 


Over de auteur:

Jack Doomernik is lector Smart Energy van Avans Hogeschool en principal consultant bij Stork. Jack adviseert organisaties over de energiebeheersprocessen en bij de implementatie van nieuwe energie-efficiënte technologieën. Een advies begint veelal met een analyse van de bijdrage van de individuele productieprocessen aan het totale energieverbruik, waarna het energiebesparingspotentieel en de maatregelen die nodig zijn om de energieprestaties te verbeteren in kaart worden gebracht. Dit is inclusief opties voor introductie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en wind- en opslagoplossingen. Een kosten-batenanalyse helpt beslissen over de prioritering van de voorgestelde maatregelen en een energieplan opstellen.

 

Andere blogs van Jack Doomerink:

- De in's en out's van energie management

NEEM CONTACT OPHOU ME OP DE HOOGTE VAN NIEUWE BLOG UPDATES

AANMELDEN