Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Gezondheid, Veiligheid & Milieu

Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Bij Stork is veiligheid onze belangrijkste kernwaarde. Onze doelstellingen zijn eenvoudig: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Om die kernwaarde in de praktijk te brengen en om deze doelstellingen te bereiken, staat goed beheer op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) centraal bij onze strategie en de manier waarop we zakendoen. Wij zijn van mening dat veiligheid teamwerk is en dat we, door als team te werken, samen veiliger zijn.

Om onze waarden en onze doelstellingen te verwezenlijken, zijn we toegewijd aan:

 • Effectieve medewerkersbetrokkenheid bij, en -deelname aan, onze VGM-programma’s,
 • Overleg met medewerkers en hun afgevaardigden,
 • Het voorkomen van letsel en gezondheidsproblemen door het bieden van veilige arbeidsomstandigheden,
 • Het bieden van veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke producten en diensten aan cliënten,
 • Het bevorderen van een goede gezondheid,
 • Milieubescherming; door afval tot een minimum te beperken en verontreiniging te voorkomen
 • Efficiënt gebruik van energie en middelen,
 • Naleving van (wettelijke) vereisten, waaronder toepasselijke VGM wet- en regelgeving en de normen van Stork op het gebied van VGM,
 • Het voortdurend verbeteren van ons VGM-management, -prestatie en -cultuur.

Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben we een uitgebreid VGM-managementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat aan de vereisten voldoet van ISO 45001, OHSAS 18001 en ISO 14001. We houden Stork-leiders verantwoordelijk en verlangen van hen dat zij de benodigde financiële, personele en organisatorische middelen verstrekken om effectieve implementatie en handhaving ervan te garanderen.

Voorts blijkt onze toewijding aan excellentie op het gebied van VGM uit:

 • Integratie van VGM in onze bedrijfssystemen en processen,
 • Het definiëren van VGM-rollen en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers in de organisatie,
 • Het bevorderen van een proactieve cultuur en een gezonde levensstijl,
 • Het identificeren van gevaren die kunnen ontstaan in alle fasen van onze activiteiten en deze waar mogelijk elimineren; Het beoordelen van de eventueel resterende risico's en deze verminderen tot de laagst haalbare niveaus,
 • Het vaststellen van ambitieuze doelstellingen, meten van onze prestaties, invoeren van best practices en actie ondernemen om continu te verbeteren.

Dit beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers, aannemers en anderen die namens ons werken. Het kan tevens door het publiek en overige belangstellenden worden ingezien op www.stork.com. Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President van Stork
November 2018

CO2 Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Deel hiervan is de zorg voor een beter milieu, minder CO2 uitstoot en een lager energie en brandstof verbruik.

Om onze inspanningen op het terrein van CO2 reductie beter zichtbaar en controleerbaar te maken, laten Stork Nederland en Asset Management Solutions zich certificeren tegen de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder is een energie management systeem van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Meer informatie over Stork en de CO2 Prestatieladder kan gevonden worden op de bedrijfspagina van deze stichting. In de zomer van 2017 is Stork gecertificeerd voor het CO2 Bewust Certificaat Niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.

CO2 Reductiebeleid

Stork Nederland en Stork Asset Management Solutions willen samen de uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen tijdens onze werkzaamheden verminderen. 

Om het CO2 verbruik te reduceren, is de reductiedoelstelling uiteen gezet en zijn maatregelen bepaald om deze doelstelling te gaan halen. De doelstelling en de maatregelen zijn uitgewerkt in het Energie Reductieplan.

Voortgang van de in het Energie Reductieplan genoemde maatregelen zijn te vinden in het Energie Managementplan. De totale CO2 emissie wordt samengevat in de Carbon Footprint

Om bij te dragen aan een beter milieu, buiten onze eigen reductiemaatregelen om, is Stork onder meer aangesloten bij het initiatief New Energy Coalition. Meer informatie over dit initiatief kan gevonden worden in het Energie Managementplan.