Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Bij Stork komt veiligheid op de eerste plaats. Onze doelstellingen zijn eenvoudig: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Om die veiligheid in de praktijk te brengen en om deze doelstellingen te bereiken, staat goed beheer op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu centraal bij onze strategie en de manier waarop we zakendoen. Wij zijn van mening dat veiligheid teamwerk is en dat we, door samen als team te werken, veiliger zijn.

Om onze waarden en onze doelstellingen te verwezenlijken, streven we naar:

 • Effectieve medewerkersbetrokkenheid bij en -deelname aan onze VGM-programma’s
 • Deelname van en overleg met medewerkers en hun vertegenwoordigers
 • Het voorkomen van letsel en gezondheidsproblemen door het bieden van veilige arbeidsomstandigheden
 • Het bieden van veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke producten en diensten aan cliënten
 • Bevorderen van een goede gezondheid en welzijn
 • Milieubescherming door afval tot een minimum te beperken en verontreiniging te voorkomen
 • Efficiënt gebruik van energie en middelen
 • Naleving van (wettelijke) vereisten, waaronder toepasselijke wet- en regelgeving en normen van Stork op het gebied van VGM
 • Het voortdurend verbeteren van ons VGM-management, -prestatie en -cultuur.

Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben we een uitgebreid VGM-beheersysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat aan de vereisten van ISO 45001, OHSAS 18001 en ISO 14001 voldoet. We houden Stork-leiders verantwoordelijk en verlangen van hen dat zij de benodigde financiële, menselijke en organisatorische middelen verstrekken om de effectieve implementatie en handhaving ervan te garanderen.

Voorts blijkt ons streven naar excellentie op het gebied van VGM uit::

 • Integratie van VGM in onze bedrijfssystemen en processen
 • Het definiëren van VGM-rollen en verantwoordelijkheden voor personeel in de hele organisatie
 • Het bevorderen van een proactieve cultuur en een gezonde levensstijl
 • Het inventariseren van gevaren die voortvloeien uit alle fasen van onze activiteiten en deze waar mogelijk elimineren
 • Het beoordelen van eventueel resterende risico's en deze verminderen tot de laagst haalbare niveaus
 • Het vaststellen van ambitieuze doelstellingen, toezicht houden op onze prestaties, invoeren van beste praktijken en actie ondernemen om continu te verbeteren

Dit beleid wordt medegedeeld aan alle werknemers, aannemers en anderen die namens ons werken.  Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President van Stork
Januari 2020

CO₂ Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Deel hiervan is de zorg voor een beter milieu, een lager energie- en brandstof verbruik en dus ook minder CO₂ uitstoot.

Om onze inspanningen op het terrein van CO₂ reductie beter zichtbaar en controleerbaar te maken, hebben Stork Nederland en Asset Management Technology (AMT) zich in 2017 laten certificeren voor het  CO₂ Bewust Certificaat Niveau 3  van de CO₂ Prestatieladder. De CO₂ Prestatieladder is een energie management systeem van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Meer informatie over Stork en de CO₂ Prestatieladder kan gevonden worden op  de bedrijfspagina van deze stichting.

Nu na drie jaar wil Stork Europe (Nederland, AMT en EQIN) naar niveau 5 van de CO₂-prestatieladder, het hoogste niveau, dat door Istimewa - onderdeel van Stork - al is bereikt. Daarnaast wil Stork ook met het onderdeel Equipment & Energy Solutions in de loop van 2020 de certificering behalen voor niveau 3 van de CO₂ prestatieladder.

Om niveau 5 te behalen zal Stork aanvullend op niveau 3 een bijdrage leveren om de CO₂ uitstoot in de keten en sector terug te dringen. Bijvoorbeeld door bijdragen te leveren aan project(en) over groene waterstof waar Stork AMT concreet aan werkt. Stork wil als bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door haar bedrijfsactiviteiten en -processen de mensen, het milieu en het maken van winst op harmonieuze wijze te combineren. De CO₂ prestatieladder is hierbij een middel om verbeterstappen te maken bij het terugdringen van de CO₂-uitstoot. De laatste stand van zaken over de CO₂ prestatieladder is opgenomen in de Nieuwsbrief CO₂ Prestatieladder van Mei 2020.

CO₂ Reductiebeleid

In het CO₂ managementplan wordt de CO₂ footprint van het basisjaar 2019 besproken. Bovendien zijn in dit plan onderwerpen opgenomen die gerelateerd zijn aan eisen uit de CO₂-Prestatieladder. Denk aan de beschrijving van de organisatie Stork, de matrix Taken en Verantwoordelijkheden en het Communicatieplan.

Om het CO₂ verbruik te reduceren zijn doelstellingen en maatregelen vastgesteld voor de periode 2020-2022. Deze zijn uitgewerkt in het document Plan van aanpak en voortgangsrapport. In dit rapport vind je ook de voortgang terug van de CO₂ prestatieladder over 2019 ten opzichte van het plan van aanpak 2017-2019. Hierin wordt onder andere vermeld dat Stork eind 2019 een reductie heeft behaald van 1477 ton, oftewel 19% vergeleken met het basisjaar 2016. De totale CO₂ emissie wordt weergegeven in de Carbon Footprint.