Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Veiligheid, Gezondheid & Milieu

Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Bij Stork komt veiligheid op de eerste plaats. Onze doelstellingen zijn eenvoudig: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Om die veiligheid in de praktijk te brengen en om deze doelstellingen te bereiken, staat goed beheer op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu centraal bij onze strategie en de manier waarop we zakendoen. Wij zijn van mening dat veiligheid teamwerk is en dat we, door samen als team te werken, veiliger zijn.

Om onze waarden en onze doelstellingen te verwezenlijken, streven we naar:

 • Effectieve medewerkersbetrokkenheid bij en -deelname aan onze VGM-programma’s
 • Deelname van en overleg met medewerkers en hun vertegenwoordigers
 • Het voorkomen van letsel en gezondheidsproblemen door het bieden van veilige arbeidsomstandigheden
 • Het bieden van veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke producten en diensten aan cliënten
 • Bevorderen van een goede gezondheid en welzijn
 • Milieubescherming door afval tot een minimum te beperken en verontreiniging te voorkomen
 • Efficiënt gebruik van energie en middelen
 • Naleving van (wettelijke) vereisten, waaronder toepasselijke wet- en regelgeving en normen van Stork op het gebied van VGM
 • Het voortdurend verbeteren van ons VGM-management, -prestatie en -cultuur.

Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben we een uitgebreid VGM-beheersysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat aan de vereisten van internationale certificering, normen en belanghebbenden voldoet. We houden Stork-leiders verantwoordelijk en verlangen van hen dat zij de benodigde financiële, menselijke en organisatorische middelen verstrekken om de effectieve implementatie en handhaving ervan te garanderen.

Voorts blijkt ons streven naar excellentie op het gebied van VGM uit:

 • Integratie van VGM in onze bedrijfssystemen en processen
 • Het definiëren van VGM-rollen en verantwoordelijkheden voor personeel in de hele organisatie
 • Het bevorderen van een proactieve cultuur en een gezonde levensstijl
 • Het inventariseren van gevaren die voortvloeien uit alle fasen van onze activiteiten en deze waar mogelijk elimineren
 • Het beoordelen van eventueel resterende risico's en deze verminderen tot de laagst haalbare niveaus
 • Het vaststellen van ambitieuze doelstellingen, toezicht houden op onze prestaties, invoeren van beste praktijken en actie ondernemen om continu te verbeteren

Dit beleid wordt medegedeeld aan alle werknemers, aannemers en anderen die namens ons werken.  Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President van Stork
Januari 2022

CO₂-Prestatieladder

Duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Een heel belangrijk onderdeel daarin is het verlagen van onze CO₂-uitstoot. Dat betekent een lager energie- en brandstofverbruik en meer gebruik maken van duurzamere energiebronnen.

Om onze inspanningen op het terrein van CO₂-reductie beter te managen, zichtbaar en controleerbaar te maken, is Stork met de Solution Centers, Istimewa en AMT (Stork RBL Europe) gecertificeerd voor CO₂-Prestatieladder Niveau 5.

De CO₂-Prestatieladder is een CO2-management systeem van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Deze wordt soms gevraagd bij aanbestedingen, maar is vooral een middel om verbeterstappen te maken bij het terugdringen van de CO₂-uitstoot van onze organisatie. Ons certificaat en een deel van de achterliggende documentatie is te vinden op de website van SKAO Certificaathouders (co2-prestatieladder.nl).

Daarnaast wil Stork ook met de bedrijven Gears & Services, Thermeq, Turbo Blading en Turbo Service (Stork Integrated Solutions) samen de certificering behalen voor niveau 3 van de CO₂-prestatieladder.

Behaalde resultaten op onze eigen footprint:

In halfjaarlijkse nieuwsbrieven wordt de ontwikkeling van de CO₂-footprint binnen Stork weergegeven. Alle nieuwsbrieven sinds 2020 kunt u hieronder raadplegen. 

Ketenaanpak:

Stork levert ook een bijdrage om de CO₂-uitstoot in de keten en de sector terug te dringen. Bijvoorbeeld door deelname aan project(en) over groene waterstof waar Stork AMT concreet aan werkt. Zo heeft Stork zich onder andere gecommitteerd aan ‘De Waterstof Coalitie’. De Waterstof Coalitie heeft de regering opgeroepen om te kiezen voor groene waterstof. Dit sluit aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Stork neemt om haar bedrijfsactiviteiten en –processen, de mensen, het milieu en het maken van winst op harmonieuze wijze te combineren.

Daarnaast nemen we deel aan meerdere initiatieven. Lees meer op de openbare SKAO-website.

CO₂-Reductiebeleid

In het CO₂-managementplan wordt de CO₂-footprint van het basisjaar 2019 besproken. Bovendien zijn in dit plan onderwerpen opgenomen die gerelateerd zijn aan eisen uit de CO₂-Prestatieladder (Wat is de CO₂-Prestatieladder?). Denk aan de beschrijving van de organisatie Stork, de matrix Taken en Verantwoordelijkheden en het Communicatieplan.

Om het CO₂-verbruik te reduceren zijn doelstellingen en maatregelen vastgesteld voor de periode 2020-2022. Deze zijn uitgewerkt in het document Plan van aanpak en het voortgangsrapport. In dit rapport vind je ook de voortgang terug van de CO₂-Prestatieladder opzichte van voorgaande jaren. Hierin zien we een jaarlijkse, gestage daling van onze CO₂ uitstoot, waarbij we vóór lopen op de gestelde doelen. De totale CO₂-emissie per jaar wordt weergegeven in onze openbare CO₂-Footprints (Openbare CO2-footprints - Milieubarometer - Stimular).