Wat is een ‘LTI’?

In de olie & gas industrie wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen en vaak gebruiken we in de verslaglegging van onze veiligheidsprestaties termen als ‘LTI’, ‘MTC’ en ‘HiPo’.

Niet iedereen is altijd op de hoogte van de betekenis van deze afkortingen; hieronder een overzicht met afkortingen en hun betekenis.

Afkorting Incident Type Omschrijving

FAT
(Fatality)

Dodelijk ongeval Overlijden als gevolg van arbeidsgerelateerd letsel of een beroepsziekte.
LTI
(Lost Time Incident)
Verzuimincident Letsel of ziekte als gevolg van een arbeidsgerelateerde gebeurtenis of blootstelling in de werkomgeving waarbij sprake is van verzuimdagen na de dag waarop het letsel of ziekte is ontstaan. 
RWC
(Restricted Work Case)
Beperkte werkzaamheden Een arbeidsgerelateerd letsel of ziekte waarbij de werknemer niet in staat is zijn/haar normale werkzaamheden volledig uit te voeren, maar wel in staat is ander werk te verrichten, zoals toewijzing aan een tijdelijke functie, parttime werk in de normale functie of fulltime werk in de normale functie waarbij niet alle gebruikelijke taken van de functie worden uitgevoerd.
MTC
(Medical Treatment Case)
Medische behandeling Behandeling toegepast door een arts of verpleger volgens de instructies van een geregistreerd arts, welke niet onder FAC vallen.
FAC
(First Aid Case)
Eerste hulp Klein letsel waarvoor een beperkte medische behandeling nodig is, zoals een snijwond, een schaafwond, een eerstegraads brandwond enzovoort. (In gevallen waarbij medische lijm wordt gebruikt, moet door een geregistreerd arts bewijs worden overlegd dat dit om cosmetische redenen is gedaan. Indien dit niet gebeurt, wordt dit als een ‘medische behandeling’ aangemerkt.)
NM
(Near Miss Incident)
Bijna-incident Een ongeplande of ongecontroleerde gebeurtenis die niet heeft geleid tot een registreerbaar letsel, ziekte, fysieke schade of milieuschade, maar waarbij dit in andere omstandigheden wel het geval had kunnen zijn
HiPo
(High Potential Incident)

Hoog potentieel incident

Een incident wordt als HiPo (hoog potentieel incident) geclassificeerd wanneer één gewijzigde voorwaarde/andere omstandigheid tot ernstig letsel of ernstige schade zou hebben geleid.

LTIF

(Lost Time Incident Frequency)

---

LTIF is het aantal ongevallen met verzuim, per miljoen gewerkte uren: Het totaal aantal LTI’s (ongeval met verzuim) en dodelijke ongevallen per miljoen gewerkte uren.

LTIF = Aantal LTI’s en dodelijke ongevallen x 1.000.000 / Totaal aantal gewerkte uren

TRIF

(Total Recordable Incident Frequency)

----

TRIF is het totaal van alle medische en veiligheidsincidenten per miljoen gewerkte uren: het totaal aantal geregistreerde incidenten (dodelijke slachtoffers, ongevallen met verzuim (LTI), ongevallen met aangepast werk (RWC) en incidenten met medische behandeling (MTC)) per miljoen gewerkte uren. In een formule is dat:

TRIF = Totaal van alle medische en veiligheidsincidenten x 1.000.000 / Totaal aantal gewerkte uren

DART (Days Away/Restricted or Transfer Rate) ----

Het totaal aantal FAT + LTI + RWC per 200.000 gewerkte uren.

DART = Aantal FAT + LTI + RWC x 200.000 / Totaal aantal gewerkte uren

TRCF (Total Case Incident Rate ) ----

Het totaal aantal FAT + LTI + RWC + MTC per 200.000 gewerkte uren. 

DART = Aantal FAT + LTI + RWC + MTC x 200.000 / Totaal aantal gewerkte uren