Wat is een ‘LTI’?

In de olie & gas industrie wordt veel gebruik gemaakt van afkortingen en vaak gebruiken we in de verslaglegging van onze veiligheidsprestaties termen als ‘LTI’, ‘MTC’ en ‘HiPo’.

Niet iedereen is altijd op de hoogte van de betekenis van deze afkortingen; hieronder een overzicht met afkortingen en hun betekenis.

Afkorting Incident Type Omschrijving

FAT
(Fatality)

Dodelijk ongeval Overlijden als gevolg van arbeidsgerelateerd letsel of een beroepsziekte, ongeacht de periode tussen de blootstelling of het incident dat het letsel of de ziekte en het overlijden heeft veroorzaakt.
LTI
(Lost Time Incident)
Verzuimincident Letsel of ziekte als gevolg van een arbeidsgerelateerde gebeurtenis of blootstelling in de werkomgeving waarbij sprake is van verzuimdagen na de dag waarop het letsel of ziekte is ontstaan. (Dit is ongeacht verlof- of vakantiedagen).
RWC
(Restricted Work Case)
Beperkte werkzaamheden Een arbeidsgerelateerd letsel of ziekte waarbij de werknemer niet in staat is zijn/haar normale werkzaamheden volledig uit te voeren, maar wel in staat is ander werk te verrichten, zoals toewijzing aan een tijdelijke functie, parttime werk in de normale functie of fulltime werk in de normale functie waarbij niet alle gebruikelijke taken van de functie worden uitgevoerd.
MTC
(Medical Treatment Case)
Medische behandeling Behandeling toegepast door een arts of verpleger volgens de instructies van een geregistreerd arts.
FAC
(First Aid Case)
Eerste hulp Klein letsel waarvoor een beperkte medische behandeling nodig is, zoals een snijwond, een schaafwond, een eerstegraads brandwond enzovoort. (In gevallen waarbij medische lijm wordt gebruikt, moet door een geregistreerd arts bewijs worden overlegd dat dit om cosmetische redenen is gedaan. Indien dit niet gebeurt, wordt dit als een ‘medische behandeling’ aangemerkt.)
NM
(Near Miss Incident)
Bijna-incident Een ongeplande of ongecontroleerde gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die niet heeft geleid tot een registreerbaar letsel, ziekte, fysieke schade of milieuschade, maar waarbij dit in andere omstandigheden wel het geval had kunnen zijn
HiPo
(High Potential Incident)

Hoog potentieel incident

Een incident wordt als HiPo (hoog potentieel incident) geclassificeerd wanneer één gewijzigde voorwaarde/andere omstandigheid tot ernstig letsel of ernstige schade zou hebben geleid, en de potentiële ernst van het verlies ‘rood’ is volgens de risicomatrix (MS-03-03-01).

TRIF

(Total Recordable Incident Frequency)

---

LTIF is het aantal ongevallen met verzuim, per miljoen gewerkte uren: Het totaal aantal LTI’s (ongeval met verzuim) en dodelijke ongevallen per miljoen gewerkte uren gebaseerd op de lopende cijfers van de afgelopen 12 maanden. In een formule is dat:

LTIF = Aantal LTI’s en dodelijke ongevallen x 1.000.000 / Totaal aantal gewerkte uren

LTIF

(Lost Time Inceident Frequency)

----

TRIF is het totaal van alle medische en veiligheidsincidenten per miljoen gewerkte uren: Op basis van de lopende cijfers van de afgelopen 12 maanden; het totaal aantal geregistreerde incidenten (dodelijke slachtoffers, ongevallen met verzuim (LTI), ongevallen met aangepast werk (RWC) en incidenten met medische behandeling (MTC)) per miljoen gewerkte uren. In een formule is dat:

TRIF = Totaal van alle medische en veiligheidsincidenten x 1.000.000 / Totaal aantal gewerkte uren

 

Share this article