Stork

Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid en milieu

Bij Stork komt veiligheid op de eerste plaats. Onze doelstellingen zijn eenvoudig: geen ongevallen, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu. Om die veiligheid in de praktijk te brengen en om deze doelstellingen te bereiken, staat goed beheer op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu centraal bij onze strategie en de manier waarop we zakendoen. Wij zijn van mening dat veiligheid teamwerk is en dat we, door samen als team te werken, veiliger zijn.

Om onze waarden en onze doelstellingen te verwezenlijken, streven we naar:

 • Effectieve medewerkersbetrokkenheid bij en -deelname aan onze VGM-programma’s
 • Deelname van en overleg met medewerkers en hun vertegenwoordigers
 • Het voorkomen van letsel en gezondheidsproblemen door het bieden van veilige arbeidsomstandigheden
 • Het bieden van veilige, kosteneffectieve en milieuvriendelijke producten en diensten aan cliënten
 • Bevorderen van een goede gezondheid en welzijn
 • Milieubescherming door afval tot een minimum te beperken en verontreiniging te voorkomen
 • Efficiënt gebruik van energie en middelen
 • Naleving van (wettelijke) vereisten, waaronder toepasselijke wet- en regelgeving en normen van Stork op het gebied van VGM
 • Het voortdurend verbeteren van ons VGM-management, -prestatie en -cultuur.

Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben we een uitgebreid VGM-beheersysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat aan de vereisten van internationale certificering, normen en belanghebbenden voldoet. We houden Stork-leiders verantwoordelijk en verlangen van hen dat zij de benodigde financiële, menselijke en organisatorische middelen verstrekken om de effectieve implementatie en handhaving ervan te garanderen.

Voorts blijkt ons streven naar excellentie op het gebied van VGM uit:

 • Integratie van VGM in onze bedrijfssystemen en processen
 • Het definiëren van VGM-rollen en verantwoordelijkheden voor personeel in de hele organisatie
 • Het bevorderen van een proactieve cultuur en een gezonde levensstijl
 • Het inventariseren van gevaren die voortvloeien uit alle fasen van onze activiteiten en deze waar mogelijk elimineren
 • Het beoordelen van eventueel resterende risico's en deze verminderen tot de laagst haalbare niveaus
 • Het vaststellen van ambitieuze doelstellingen, toezicht houden op onze prestaties, invoeren van beste praktijken en actie ondernemen om continu te verbeteren

Dit beleid wordt medegedeeld aan alle werknemers, aannemers en anderen die namens ons werken.  Dit beleid wordt jaarlijks herzien om ervoor te zorgen dat het voor Stork relevant en passend blijft.

Taco de Haan
President van Stork
Januari 2023