Gebruiksvoorwaarden Website

Gebruiksvoorwaarden Website

Gebruiksvoorwaarden Website

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.stork.com en andere websites van Stork Technical Services Holding B.V. en haar dochterondernemingen (“Stork”) en de op of vanaf deze website toegankelijke materialen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website bezoekt. Bezoek de website niet indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel Eigendom. De informatie op deze website, inclusief onder andere alle ontwerpen, teksten, afbeeldingen, witboeken, persberichten en overige informatie, geniet bescherming op grond van Nederlands en ander toepasselijk auteursrecht en is eigendom van Stork of wordt gebruikt op basis van een door de auteursrechthebbende verstrekte licentie. Behoudens een schriftelijke licentie mag de informatie niet gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, getoond, uitgevoerd, verspreid, verhuurd, in sublicentie gegeven, aangepast, opgeslagen worden voor daaropvolgend gebruik of anderszins geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stork, behalve indien een dergelijk gebruik is toegestaan op grond van het toepasselijke auteursrecht. De handelsmerken, logo's, afbeeldingen en dienstmerken van Stork die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van Stork en mogen niet worden gebruikt zonder de toestemming van Stork en uitsluitend indien op de juiste wijze bevestigd.

Vertrouwelijke Informatie. Stork raadt u af om informatie die u als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschouwt te versturen naar of te plaatsen op de website van Stork. Let op: indien u dergelijke informatie of materialen verstuurt of plaatst, dan gaat Stork ervan uit dat deze niet vertrouwelijk zijn. Door informatie of materialen te versturen of te plaatsen, geeft u Stork een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, uit te voeren, aan te passen, te verzenden en te verspreiden en stemt u ermee in dat het Stork vrij staat om gebruik te maken van ideeën, concepten, knowhow of technieken die u om welke reden dan ook verstuurt of plaatst.

Ontleen geen Rechten aan deze Website. Stork tracht ervoor te zorgen dat deze website uitsluitend juiste en actuele informatie bevat, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, en geeft geen garanties ten aanzien van, de juistheid van de hierop getoonde informatie. Derhalve worden alle materialen en informatie "IN DE HUIDIGE STAAT" gepresenteerd en wijst Stork uitdrukkelijk alle impliciete of uitdrukkelijke garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten af ten aanzien van die materialen. In geen geval is Stork aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bijzondere schade, indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van het gebruik van, of een beroep op, de gepresenteerde informatie of winstderving of inkomstenderving.

Toekomstgerichte verklaringen. Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Daadwerkelijke resultaten en prestaties kunnen afwijken.

Privacy & Cookies. Stork verwijst naar de Stork Privacyverklaring, die uitsluitend van toepassing is op door Stork verzamelde en bijgehouden informatie.

Hyperlinks. Voor uw gemak kan deze website links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door, aangesloten zijn bij of verbonden zijn aan Stork. Derhalve geeft Stork geen verklaringen af ten aanzien van de gegevensbescherming of gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites, noch heeft Stork invloed op of garandeert zij de juistheid, integriteit of kwaliteit van de informatie, gegevens, teksten, software, muziek, het geluid, de foto's, grafische voorstellingen, video's, berichten of andere op die websites beschikbare materialen. De opname of uitsluiting van een website betekent niet dat Stork deze website, de aanbieder van de website of de informatie op de website onderschrijft.

Toepasselijk recht. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Stork kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. Herzieningen worden op deze pagina gepubliceerd en het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om deze pagina van tijd tot tijd door te nemen om ervoor te zorgen dat zij hieraan voldoen.

Contact