Privacy Statement

Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING

Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen hoe wij, Stork Technical Services Holding B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Stork”), persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites gebruiken en beveiligen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle bezoekers van onze websites, waaronder sollicitanten die online reageren en personen die informatie of diensten aanvragen via onze websites.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Stork Technical Services Holding B.V., Van Deventerlaan 121, 3528 AG Utrecht, Nederland, +31 (0)88 08 91 000, https://www.stork.com

Onze compliance en privacyfunctionaris is te bereiken per email via compliance@stork.com

DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

We kunnen het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt verwerken. Als u solliciteert via een van onze websites, zoals jobs.stork.com, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam,
 • adres,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • geboortedatum en -plaats,
 • nationaliteit,
 • geslacht,
 • opleiding, certificeringen en kwalificaties,
 • CV’s en motivatiebrieven,
 • link naar LinkedIn-profiel, en
 • salarisindicatie.

Als u informatie aanvraagt of goederen of diensten bestelt via onze websites, kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam,
 • bedrijfsnaam,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • land, en
 • uw aanvraag, waaronder de documenten die u uploadt en die andere persoonsgegevens kunnen bevatten.

Wij hebben niet de intentie bijzondere categorieën van persoonsgegevens of andere gevoelige persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers. Ook hebben we niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij Stork toestemming heeft van de ouders of voogd. Als u van mening bent dat wij persoonsgegevens verzameld hebben van een websitebezoeker jonger dan 16 jaar zonder rechtsgeldige toestemming, of als u van mening bent dat wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens of andere gevoelige persoonsgegevens verzameld hebben via een van onze websites, neem dan contact met ons op via compliance@stork.com om deze gegevens te laten verwijderen.

DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • logging en analyse van uw gebruik van onze website (we anonimiseren de gegevens hiertoe);
 • het beantwoorden van uw aanvragen voor informatie via onze website;
 • het leveren van de goederen en diensten die u bestelt of huurt via onze website;
 • om u te benaderen in verband met vacatures bij Stork die overeenkomen met uw profiel;
 • om uw online sollicitatie te kunnen behandelen;
 • om eventuele klachten te kunnen behandelen en beantwoorden;
 • het verzenden van (elektronische) nieuwsbrieven, en
 • om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • alle persoonsgegevens die betrekking hebben op uw online sollicitatie worden 4 weken bewaard of indien u daar toestemming voor geeft 1 jaar;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt: 24 maanden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Intern: Stork deelt persoonsgegevens uitsluitend met Stork medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het verrichten van hun werkzaamheden.

Extern: Stork verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Stork blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Stork kan persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Stork zorgt ervoor dat deze partijen een gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens bieden als in Europa. Binnen Stork is privacybeleid geïmplementeerd om een gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens te waarborgen binnen Stork, zowel binnen als buiten Europa.

ONS GEBRUIK VAN COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIE

Stork gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. We gebruiken geen tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze géén cookies meer opslaat (bijv. via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout kunt u uzelf uitsluiten van Google Analytics d.m.v. een opt-out plugin). Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

UW PERSOONSGEGEVENS INZIEN, VERBETEREN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stork. Als u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering of overdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@stork.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om uw identiteit afdoende aan te tonen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stork neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met Stork via compliance@stork.com.

KLACHTEN

Indien u een klacht bij Stork wil indienen dan kunt u contact opnemen met onze compliance en privacyfunctionaris die te bereiken is via compliance@stork.com. Mocht u er desondanks niet samen uitkomen dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, de Information Commissioner’s Office in het Verenigd Koninkrijk of de toezichthoudende autoriteit in uw EU lidstaat). U kunt in elk geval uw klacht indienen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Stork kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt Stork niet zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2020.