Stork
29 Maart 2023

En... zijn er nog trends in asset management?

"En... zijn er nog trends in Asset Management?"  Deze vraag stelde een collega die niet aanwezig kon zijn bij ons jaarcongres Trends in Asset Management 2023 - Maintaining a Better World - gehouden in Amersfoort. Wel, dat is een interessante vraag die ik zal proberen te beantwoorden aan de hand van het programma van die middag, want het programma was zo opgesteld dat het de bezoeker langs een aantal trends in asset management leidde. Hierbij maak ik een onderscheid tussen trends in asset management voor bestaande installaties en nieuw te bouwen installaties. 

Jan Schipper - Directeur Stork Asset Management Technology aan het woord.

Trends in Asset Management bij bestaande installaties

Bij de bestaande installaties zien we dat de thema’s “decarbonization” en of “levensduurverlenging” belangrijke onderdelen zijn geworden van de asset managent agenda. Dit wordt direct gevolgd door het besluitvormingsvraagstuk. Ik kan een euro maar één keer uitgeven: waar zet ik op in, of wat creëert het meeste meer waarde (“Value based Portfolio Management”)? 

Bij de ontwikkeling van de “decarbonization roadmap” stelt de “asset owner” de vraag aan de markt welke technologie oplossingen er voor zijn specifieke installatie(s) zijn. Aangezien de meeste installaties uniek ontworpen, gebouwd en onderhouden zijn, is dit maatwerk. Er is niet één oplossing, maar een complex geheel aan oplossingen die maken dat je als “asset owner” terecht komt in een ingewikkeld en onoverzichtelijk speelveld aan technologie oplossingen. Het managen van dit ingewikkelde speelveld noemen we het managen van het ECO-systeem en dat is een belangrijke nieuwe vaardigheid die we als trend terug zien komen bij de rol en de taak van de asset manager.  Dit werd onderstreept in de presentatie van prof. Erik Beulen een van de sprekers tijdens het congres. 

Figuur 1. Het belang van ECO System Partnering – Erik Beulen, Leveraging platforms in Asset Management 


Een tweede thema, dat bij de presentatie van de NAM maar ook bij de presentatie van EPZ naar voren kwam, is het opnieuw definiëren van de rol en toegevoegde waarde van de bestaande assets in de veranderende wereld. In mooi Engels opgeschreven “re-purposing of exsisting assets”. De parallel in beide presentaties van NAM en EPZ zit in het definiëren van de nieuwe waarde propositie door de dialoog aan te gaan met alle partijen in de nabije omgeving. Dit met tot doel om een goede verbinding te maken en/of te behouden met de omgeving om zo ook draagvlak te blijven behouden. Als je van afstand naar dit proces kijkt, zou je het ook kunnen omschrijven als het management van het ECO-systeem!  

De sprekers van Trends in Asset Management 2023.

Trends in Asset Management bij nieuwe installaties

Er waren tijdens het congres drie sprekers van bedrijven die nieuwe installaties gaan ontwikkelen en bouwen, te weten HyCC, Gidara Energy en CMT (Clean Marine Technology). De drie verhalen vertellen over de bijdragen die de bedrijven willen leveren aan vergroening en verduurzaming van de wereld. HyCC door zich te richten op productie van groene waterstof, Gidara door van afvalstromen biobrandstoffen te maken en CMT door het inrichten van een circulair proces met als doel het volledig recyclen van grote zeetankers op een veilige en milieuverantwoorde manier. Drie heel verschillende bedrijven die heel verschillende technologieën toepassen, maar alle drie met een interessante rode draad.

Bij het ontwerp van een productie installatie wordt er al in een vroeg stadium nagedacht over het inrichten van de operatie en onderhoud. Gemeenschappelijk thema: als we het vanaf de tekentafel nu kunnen inrichten dan willen we toewerken naar een “remote controlled operations” en een “unmanned maintenance” concept. Op afstand bediend betekent niemand op locatie en dus per definitie veilig. Geen onderhoudsploeg on-site aanwezig betekent ook per definitie veilig, maar hierin zit ook ingebed dat het onderhoud dan met grote mate van voorspelbaarheid moet worden ingericht. Ofwel hier zie je dat predictive maintenance en digital twin modelering toegepast gaat worden. 

De drie bedrijven volgen alle drie de filosofie dat het leveren van het product hun kernactiviteit is en zij besteden alle drie asset management en onderhoud uit aan partijen die een predictive maintenance aanpak kunnen opzetten managen en uitvoeren. Hiervoor is het heel belangrijk dat er een nauwe afstemming komt bij het ontwerp van de installaties tussen de asset owner, service provider en de verschillende OEM-s die systemen en componenten leveren. Het is immers heel belangrijk om in de ontwerpfase al de voorwaarden mee te nemen wat er allemaal gemeten moet worden. Dit is complex; er is niet een voorgeschreven standaard welke sensoren en welke data protocollen gebruikt moeten worden. Veel van de data van de bemeten installatiedelen zijn ook nodig in de control room om de operaties aan te sturen. Dat betekent dat er een goede afstemming moet zijn tussen asset management, operatie en de partij die de IT/OT bij elkaar brengt. Je zou kunnen spreken van een complex ECO-systeem dat gemanaged moet worden. 

En zie hier wederom het terugkerende thema wat de rode draad van Trends in Asset Management was dit jaar. De asset manager van vandaag moet de vaardigheid ontwikkelen om de complexe ECO-systemen te kunnen managen! 


De auteur

Directeur Stork Asset Management Technology

Jan Schipper

Jan is een manager van complexe veranderingen in snel veranderende omgevingen zoals de energie-, infrastructuur- en asset intensieve-industrie. Hij is gespecialiseerd in asset management en heeft brede internationale ervaring in business development. Hij wordt enthousiast van vraagstukken waarbij commerciële rationaliteit gecombineerd moet worden met technische inzichten, maar is gevoelig voor de “menselijke factor” en is gepassioneerd geïnteresseerd in de energietransitie.