Stork
25 June 2018

Het belang van beleid en strategie voor Asset Management

Onderhoud is één van de pijlers binnen Asset Management en speelt een belangrijke rol in het bereiken van een succesvolle bedrijfswaarde. In de loop der jaren zijn er vele programma's ontwikkeld met het oog op het verbeteren van onderhoud, zoals Total Productive Maintenance (TPM), Reliability-Centred Maintenance (RCM), Business-Centred Maintenance (BCM) en Life Cycle Costing (LCC) (Waeyenbergh & Pintelon, 2002). De meeste organisaties zien één of meer van deze programma's als de oplossing voor hun Asset Management (AM) gerelateerde “problemen”. Zij vergeten echter het belangrijkste onderdeel: "Het beleid en de strategie van de organisatie", waarvan de Asset Management-strategie afgeleid dient te worden.

Binnen Stork onderscheiden we zes Asset Management-doelen, zoals te zien in Figuur 1:

Figuur 1: Asset Management Doelen (Bron; Stork)
 • Asset Compliancy & Integrity: Voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen en voldoen aan (interne en externe) wet- en regelgeving.
 • Asset Output: Het juiste aantal ‘conformerende’ en ‘kwalitatieve’ producten op het juiste moment genereren.
 • Asset Input: Beheersen van 'input'-verliezen, zoals energie, grondstoffen, en arbeid / overhead.
 • Costs: Het behalen van de bedrijfsdoelstellingen tegen optimale kosten op korte en lange termijn.
 • Asset Lifetime: Het bereiken van de vereiste levensduur van assets.
 • Innovation & Improvement: Continue verbetering van assets en Asset Management prestaties.

Het beleid en de strategie van de organisatie en deze Asset Management-doelen dienen het startpunt te zijn voor het opstellen van de AM-strategie en de bijbehorende activiteiten / concepten voor operatie, engineering en onderhoud. Veel asset owners worstelen echter met het bereiken van deze doelen en dragen mogelijke oplossingen aan voor "problemen" die er eigenlijk niet zijn. Het hierna volgende voorbeeld zal worden gebruikt om het belang van het beleid en de strategie van de organisatie, en de daarbij horende AM-doelen voor de AM-strategie toe te lichten.

Het belang van het beleid en de strategie van de organisatie

Voorbeeld 1: Stelt u zich allereerst een Asset Manager voor van een productiebedrijf die de prestaties van de assets van het bedrijf evalueert. De manager concludeert dat er te veel correctief onderhoud is, waardoor de prestaties van de assets tegenvallen en de bijbehorende doorvoer (“Asset Output”) ook gebrekkig is. Als gevolg hiervan wordt de volgende opmerking gemaakt: "We hebben te veel correctief onderhoud en moeten meer preventief onderhoud uitvoeren. Om dit onderhoud te definiëren moeten we een RCM-studie uitvoeren." De installatie heeft echter een Overall Equipment Effectiveness (OEE) van 60%, terwijl de vraag (vanwege verkoopbeperkingen) slechts een vereiste OEE van ongeveer 40% heeft. Voor de duidelijkheid: OEE kwantificeert hoe goed een productie-eenheid presteert ten opzichte van de ontworpen capaciteit, gedurende de perioden waarin de productie-eenheid is gepland om te draaien (zie Figuur 2).


Figuur 2: Overall Equipment Effectiveness (Bron: Chan et al. (2005))

 

Voorbeeld 2: Stelt u zich nu dezelfde situatie voor met aan de ene kant een gemiddelde OEE van 60% en aan de andere kant een vereiste OEE van 80%. Vervolgens wordt ook hier het volgende geconcludeerd door de manager: "We hebben te veel correctief onderhoud en moeten meer preventief onderhoud uitvoeren. Om dit onderhoud te definiëren moeten we een RCM-studie uitvoeren."

Voordat u verder leest; wat is uw mening over deze twee voorbeelden en wat is uw mening over de opmerking van de asset manager?

Uit de bovenstaande voorbeelden kan worden afgeleid dat, hoewel de beschikbaarheid in beide voorbeelden hetzelfde is en iets als een probleem ervaren wordt, in termen van de vereiste beschikbaarheid “te veel correctief onderhoud” wel of geen probleem hoeft te zijn. Ook al wordt er in de eerste situatie ervaren dat er veel correctief onderhoud is, kan echter worden opgemerkt dat de vereiste beschikbaarheid voldoende dekkend is om in de vraag te voorzien. Het vergroten van de beschikbaarheid/verhogen van de output zal om deze reden geen deel uit moeten maken van het beleid en/of de strategie van de organisatie. Een RCM-studie zal in deze situatie een onnodige verspilling van middelen zijn. Dit betekent echter niet dat een RCM-studie wél uitgevoerd kan worden om andere doelen te bereiken zoal kostenreductie en/of verbetering van de asset life time. Voor het tweede voorbeeld kan een RCM-studie wel van toegevoegde waarde zijn om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid te verhogen.

Aan de hand van de twee voorbeelden is duidelijk te zien dat de omgeving waarin de organisatie zich bevindt, het beleid en de strategie van een bedrijf beïnvloedt en heeft daarmee effect op de AM-strategie en het al dan niet uitvoeren van een programma om de prestaties van de assets te verbeteren. Alleen hoe definieert u het "juiste" beleid en strategie? De volgende sectie geeft inzicht in beleid en strategieontwikkeling. Daarna zal kort ingegaan worden op de verschillende beschikbare onderhoudsconcepten.

Beleid en strategie ontwikkeling

Bij het ontwikkelen en bepalen van een beleid en strategie moeten de bedrijfsdoelstellingen van de eigenaar, de asset owner, als uitgangspunt worden genomen. Het type eigenaar en zijn doelstellingen bepalen de kansen en verplichtingen die het moet vervullen. Het beleid en de strategie moeten bepalen wat de organisatie van plan is te bereiken met haar activiteiten en wanneer. Een belangrijke vereiste voor een effectief beleid en strategie is de opname van doelstellingen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART). Een (algemene) traditionele benadering:

 1. Identificeer eerst de missie, visie en / of waardes;
 2. Voer een situationele analyse uit met externe en interne beoordelingen;
 3. Stel brede doelen vast in overeenstemming met de missie en resultaten van de beoordelingen;
 4. Identificeer strategieën om die doelen te bereiken;
 5. Ontwikkel specifieke actieplannen om elk van de doelen te bereiken.

Hieruit blijkt dat pas vanaf de vijfde stap, het ontwikkelen van specifieke actieplannen, de nadruk ligt op het opzetten en bereiken van de vooraf bepaalde doelen en strategieën. In relatie tot bovenstaande aanpak kan opnieuw worden gesteld dat het niet de juiste weg is om specifieke acties te ontwikkelen welke niet zijn afgestemd op de vastgestelde strategie. Echter, wat als het wel in lijn is met de strategie? Dan zijn er feitelijk twee typen onderhoud die moeten worden uitgevoerd, welke hierna worden beschreven: wettelijk vereist onderhoud en risico gebaseerd onderhoud.

Onderhoudsconcepten

Wettelijk vereist onderhoud

Bepaalde typen assets zijn onderhevig aan regels en/of voorschriften opgelegd door de overheid en  omgeving. Bovendien zijn er assets die gevaarlijk zijn voor mens of milieu. Voor deze assets heeft de overheid vereist dat een reeks van (preventieve) onderhoudstaken, testen en inspecties uitgevoerd dienen te worden ongeacht de wensen van de gebruiker. Het kan zelfs zo gesteld zijn dat deze  taken enkel uitgevoerd mogen worden door geautoriseerde bedrijven. Deze taken dienen noodzakelijkerwijs opgenomen te worden in het onderhoudsplan, ongeacht het model dat u besluit toe te passen.

Risico gebaseerd onderhoud

Risico gebaseerd onderhoud (“Risk Based Maintenance”) is onderhoud gericht op het uitvoeren van analyses, metingen en periodieke testactiviteiten met als doel het uitgevoerde onderhoud te standaardiseren. Voorbeelden hiervan zijn Hazard and Operability (HAZOP), Layer Of Protection Analysis (LOPA), Safety Integrity Level (SIL) en Reliability Centered Maintenance (RCM) (incl. FMECA) studies. De verzamelde informatie wordt afgewogen in de context van de omgeving, werking en procesconditie van de assets in het systeem. Het doel is om aan de hand van de huidige condities de risicobeoordeling uit te voeren en de juiste onderhoudsplannen te definiëren. Het belangrijkste hierbij is om te beslissen of het effectiever is het onderhoud uit te stellen en correctief te onderhouden, een preventieve (effectieve) onderhoudsactie uit te voeren, of dat een modificatie benodigd is om het risico te verlagen.

Correctief onderhoud heeft als belangrijkste kenmerk dat acties alleen worden uitgevoerd wanneer een equipment defect is. Met andere woorden, er worden geen interventies ondernomen totdat er een fout is opgetreden. Nadat de fout is opgetreden, kunnen direct correctieve acties worden ondernomen (ongepland correctief) of kunnen acties ingepland worden om deze op een later moment uit te voeren (geplande correctief).


Figuur 3: Risico Gebaseerde Onderhoudsstrategieën (bron: Stork)

Preventief onderhoud is een proactieve onderhoudsstrategie met als doel het verhogen van de betrouwbaarheid van equipment en/of een zekere mate van betrouwbaarheid te garanderen. Door het uitvoeren van preventief onderhoud moet een storing worden voorkomen, het begin van een storing worden gedetecteerd of  een verborgen fout worden ontdekt. Zoals in Figuur 3 zichtbaar is, is preventief onderhoud op te delen in tijdsafhankelijk onderhoud (kalenderdagen of draaiuren), conditie gebaseerd onderhoud (prestatiebewaking) en predictief onderhoud (analyse en voorspelling van parameters).

Tot slot dienen modificaties uitgevoerd te worden wanneer preventief onderhoud het risico niet tot een aanvaardbaar niveau kan terugdringen. In dat geval dient de installatie gewijzigd te worden om de systeembetrouwbaarheid vooraf te verhogen.

Conclusie

Al met al levert onderhoud een belangrijke bijdrage bij het creëren van een succesvolle bedrijfswaarde. Hiermee samenhangend is gesuggereerd dat, om de bedrijfswaarde te verhogen, het belangrijk is om de AM-strategie af te stemmen op het beleid en de strategie van de organisatie. Daarnaast is het belangrijk om te weten welk wettelijk vereist onderhoud uitgevoerd dient te worden om compliant te zijn en welk risico gebaseerd onderhoud van toegevoegde waarde kan zijn.

De auteur

Consultant

Remco Hebben 

Remco Hebben is gecertificeerd door het Institute of Asset Management. Als consultant bij Stork Asset Management Technology adviseert hij klanten over Asset Management-vraagstukken en helpt hij met het implementeren van verbeteringsprojecten binnen onderhoudsorganisaties. Zoals bij optimalisatie van asset performance (verhoogde betrouwbaarheid), duurzaamheid, naleving van wet- en regelgeving, optimalisatie van onderhoudsmiddelen, kostenreductie (optimalisering van de levensduur), minimalisering van het energieverbruik, en verantwoordelijkheid nemen voor Health, Safety, Security, Environmental and Quality (HSSEQ) compliance. Hij maakt daarbij gebruik van de ervaring binnen Stork en best practices. Stork is bekend met genoemde methodologieën en heeft deze met succes geïmplementeerd bij vele verschillende asset-eigenaren. Stork is een ervaren partner in het ontwikkelen, helpen en toepassen van deze technieken in de industrie en het verbeteren van hun bedrijfswaarde.