Stork
12 January 2021

Slim onderhoud met VR en AR vereist nieuwe vaardigheden van monteurs

Welke vaardigheden worden vereist van monteurs bij het gebruik van Augmented en Virtual Reality (AR & VR) toepassingen bij onderhoudsactiviteiten in de industrie? Dit is de kernvraag die we vanuit het WCM Smart Maintenance Skillslab proberen te beantwoorden. Aan de hand van een aantal pilots bij Stork en Kuehne&Nagel hebben we geëvalueerd hoe monteurs omgaan met de interpretatie en analyse van geboden informatie voor begeleiding en uitvoering van onderhoudsactiviteiten bij toepassing van VR & AR-applicaties. Uit het onderzoek blijkt dat bij monteurs leeftijd, ervaring en opleidingsniveau van groot belang zijn als het gaat om VR- & AR-toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Een complicerende factor waren de COVID-19 perikelen die danig parten hebben gespeeld in de uitvoering van de pilots in de afgelopen maanden. De betrokken bedrijven voeren een strikt beleid als het gaat om het uitvoeren van activiteiten op de werkplek vanwege het Coronavirus. Met een aangepaste aanpak is het toch mogelijk geweest om experimenten met VR/AR uit te voeren, zij het in een aangepaste vorm. De toegevoegde waarde van AR/VR-toepassingen in onderhoud is door de Corona crisis nog eens extra onderstreept.

Toepasing van ar en vr in industrie

In 2019 is een verkennend onderzoek “Developing Maintenance Skills” uitgevoerd door twee studenten van de opleiding Industrial Engineering & Management van Avans Hogeschool naar de toepassing van AR en VR in de industrie. In dit project is bij Fujifilm, Tata Steel en Kuehne + Nagel onderzocht wat de  impact is van nieuwe technologieën op monteurs en welke vaardigheden men mist om de technologie toe te passen in het werkveld. Uit deze studie bleek dat Augmented Reality (AR) vaker wordt gebruikt in bedrijven dan Virtual Reality (VR), dat geschikter wordt geacht voor trainingssessies dan voor werkuitvoering. De betrokken bedrijven zien dat hun technici (meestal met mbo-opleiding en 40+) niet bekend zijn met de technieken van data-analyse en het uitlezen van complexere dashboards. Er is nog niet gestart met AR-applicaties, aangezien de technologie relatief duur is om aan te schaffen en nog onvoldoende  toegevoegde waarde levert. De meeste bedrijven zijn wel gestart met pilots om op kleinere schaal mee te kunnen doen.

Fieldbit app pilot


Op basis van het verkennende onderzoek zijn de eerste experimenten met AR gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de Fieldbit App. Het onderzoek is uitgevoerd door een team van een drietal studenten van de opleiding Industrial Engineering & Management van Avans Hogeschool. Er is een pilot uitgevoerd om te observeren hoe monteurs van Stork en Kuehne + Nagel reageren op het gebruik van de Fieldbit App. De Fieldbit App is een applicatie die als helpdesk functioneert. In deze app zitten verschillende functies verwerkt zoals, chatten, beeldbellen, fotocamera, AR-functies, etc. Het doel van de pilot was om waar te nemen welke vaardigheden de medewerkers beheersen en welke zij missen. Om dit te doen is er samen met Actemium een passend scenario bedacht in combinatie met de app in het Skillslab van Actemium. Helaas kon deze pilot niet fysiek worden uitgevoerd door omstandigheden omtrent COVID-19. Er is een alternatief scenario bedacht om de testen toch door te laten gaan. Het nieuwe scenario is telefonisch uitgevoerd. Daarom is gekozen om een relatief eenvoudig scenario op te stellen en de focus te houden op de functionaliteiten binnen de Fieldbit App en niet het scenario zelf. De test had betrekking tot een koffiezetautomaat die defect is.

Voorafgaand aan de pilots is er een enquête gehouden bij de monteurs om te kijken over welke kennis zij al beschikken. Uit deze enquêtes blijkt dat bijna alle medewerkers al bekend zijn met applicaties en deze dan ook in het dagelijks leven gebruiken. Van de ondervraagde medewerkers weet slechts de helft wat AR/VR precies is en over de handigheden die deze technologieën kunnen bieden is pas zo’n 30% op de hoogte. Het overgrote deel van de medewerkers is wel bereid om in de toekomst kennis op te doen.

Resultaten en conclusie 

Uit de testresultaten is gebleken dat iedereen, jong en oud, het hele scenario succesvol heeft doorlopen. De jongere generatie had minder begeleiding nodig met het uitvoeren van de taken en namen dan ook zelf het initiatief om stappen uit te voeren. Bij de wat oudere monteurs liep het stroever zij hadden langer de tijd nodig om het scenario uit te voeren. Zij namen niet het initiatief om zelf stappen te ondernemen en waren snel bang om het fout te doen. Hierbij was het verschil in vaardigheid duidelijk zichtbaar. Dit bleek ook uit de interviews die na de test zijn gehouden. Op basis hiervan zijn drie leeftijdscategorieën gehanteerd om de bevindingen van het onderzoek nader te duiden.

Concluderend kan gesteld worden dat het belangrijk is om met name jongere monteurs te enthousiasmeren voor de Fieldbit App. Indien deze jonge groep monteurs enthousiast gemaakt kan worden, kunnen zij een grote positieve invloed uitoefenen op oudere monteurs binnen de organisatie. Daarnaast creëert dit de nieuwe cultuur binnen de organisatie. Hoe meer er over gesproken wordt, hoe sneller het geaccepteerd en normaal zal worden. Over het algemeen zijn ervaren monteurs bekend met standaard applicaties die veel mensen gebruiken, maar niet echt op de hoogte over technologische ontwikkelingen rondom AR/VR.

We zien dat deze groep veel houvast heeft aan hun huidige werkmethodes, die oud en vertrouwd voelen. Veel monteurs gaven dezelfde constructieve feedback, maar durfden niet snel te spreken over veranderingen. Het is dus van belang dat de monteurs binnen deze leren innoveren. De oudere monteurs (50+) missen de visie op de (on)mogelijkheden van AR/VR. Zij hebben maar beperkt meebewogen met de technologische ontwikkelingen en geen doelstellingen geformuleerd voor de langere termijn. Scholing nodig op het gebied technologische ontwikkelingen is voor de oudere monteurs van groot belang.

Vervolg

De COVID-19 crisis heeft laten zien dat ook in de industrie nieuwe werkmethodes hard nodig zijn om onderhoud met minder monteurs op locatie uit te voeren. Vanuit het WCM Skillslab willen we hier extra aandacht aan besteden. Twee vierdejaars studenten van de opleiding Industrial Engineering & Management van Avans Hogeschool gaan na de zomer aan de slag met het vormgeven van een nieuwe AR/VR-pilot, waarbij het gebruik van de Hololens centraal staat. Over de resultaten zal begin volgend jaar bericht kunnen worden.

WCM skillslab en partners

Naast Stork zijn de volgende partners betrokken: Actemium, Avans Hogeschool, Dimensys, Kuehne+Nagel Logistics B.V. en ROC Tilburg. Het project wordt door de provincie Noord-Brabant ondersteund via de OP Zuid regeling. Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar en eindigt naar verwachting in de loop van 2021.

De betrokkenheid van stork

Het Smart Maintenance Skillslab bestaat uit 4 werkpakketten, waarbij met name in werkpakket 1 “Experimenteren in pilots” een bijdrage door Stork wordt geleverd. Via diverse pilots waarbij nieuwe technologieën in de onderhoudssector worden toegepast, leren bedrijven wat voor soort mensen nodig zijn, met welke vaardigheden en hoe deze het beste kunnen worden ingezet.

The author

Principal Consultant Stork asset managment technology

Jack Doomernik

Jack Doomernik is principal consultant at Stork Asset Management Technology and Subject Matter Expert on performance monitoring. In addition, he is professor in Smart Energy systems at Avans University of Applied Sciences in the Netherlands.

Watch our recorded webinar!

TIAM 2021: Smart maintenance

Come along in our journey of the Fieldlab' CAMINO': applying digital transformation and predictive maintenance on infrastructural objects and networks.