Stork
20 Februari 2023

Snellere adoptie van Smart Maintenance Enabled Business

Stork Asset Management Technology neemt deel aan het WCM-project SAMEN, gericht op het versnellen van Smart Maintenance Enabled Business. In deze blog neemt Enos Postma je mee in dit project, de bijdrage van Stork AMT en de eerste praktische resultaten.


Subsidie project Fieldlab SAMEN

Fieldlab SAMEN is een onderdeel van het OPZuid Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. OPZuid heeft innovatiebevordering als speerpunt en is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. 

EU & OP-Zuid


Doelstelling Fieldlab SAMEN

Fieldlab SAMEN draait om het versterken van het innovatiesysteem Smart Maintenance vanuit de overtuiging dat 100% voorspelbaar onderhoud in de maak- en procesindustrie alleen tot stand zal komen met nieuwe verdien- en organisatiemodellen.


Fiellab SAMEN


Een breed consortium bestaande uit OEM’ers, asset owners, service providers en een kennisinstellingen werkt vanuit een community of practice samen aan de ontwikkeling, validatie en lancering van kennisproducten die na afloop van het project via een nieuw op te zetten WCM-loket verspreid kunnen worden onder het (Zuid-)Nederlandse bedrijfsleven, zowel MKB als de industrie. Het project is daarom opgezet langs drie inhoudelijke werkpakketten:

  • Ontwikkelen van kennisproducten via een community of practice (WP1)
  • Valideren van kennisproducten via een 5-tal pilots (WP2)
  • Borgen van kennisproducten en best practices via een op te zetten WCM-loket (WP3)


Aanpak

In de eerste fase worden de ervaren drempels geïdentificeerd en worden gezamenlijke hulpmiddelen en oplossingen ontwikkeld in verschillende communities of practice gericht op deelthema’s. De kennisproducten die daarmee ontwikkeld worden, worden vervolgens in de praktijk getoetst, gebruikt en gevalideerd binnen Living Labs (pilotomgevingen binnen de industrie). Dit met hulp en onder toeziend oog van een aantal ‘wetenschappelijke gewetens’. Tot slot worden de gevalideerde (en mogelijk verbeterde versie van de) kennisproducten gedeeld met de industrie door het inrichten van een WCM-loket.

Kijk voor meer informatie op de website van WCM


Loket met praktijkgerichte kennis

Het beoogde resultaat aan het eind van de projectperiode is een loket waar asset owners, asset providers en serviceproviders praktijkgerichte kennis en ervaring kunnen verkrijgen in het ontwikkelen van nieuwe verdien- en organisatiemodellen die nodig zijn om Smart Maintenance in proces- en maakindustrie daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Hierbij draait het om operationaliseren, opschalen en vercommercialiseren.

Het loket zal beschikken over een toolkit met producten zoals whitepapers, roadmaps, blueprints, assessments en ontwikkelingsmodules die door de verschillende doelgroepen afgenomen kunnen worden. Deze toolkit zal concrete handvatten bieden voor bedrijven die willen starten met de toepassing van Smart Maintenance.

Het loket is openbaar toegankelijk via WCM Vector.


Bijdrage Stork AMT

Stork heeft een kartrekkers rol in het ontwikkelen van de stakeholder analyse tool en de business case tool van Fieldlab Samen. 

De stakeholderanalyse die is ontwikkeld helpt bij het in kaart brengen van het belang, de houding en invloed van een groep of individu is binnen een SMART Maintenance-project. De stakeholder-tool bestaat uit een Excel-tool met tekstuele uitleg over de tool en het gebruik ervan. Het resultaat is een ‘mapping’ van alle stakeholders in de vier kwadranten; tevreden houden, samenwerken, minimale inspanning en geïnformeerd houden. 

De business case die is ontwikkeld in dit project, geeft antwoorden op de vraag of de huidige onderhoudsstrategie het meest geschikt of dat predictief onderhoud een goed alternatief is. Als uitkomst krijg je inzicht in de vraag of  het toepassen van predictief onderhoud duurder of goedkoper is op de lange (en korte) termijn. De business case tool maakt gebruik van vooraf gedefinieerde smart maintenance-onderwerpen waarbij een (non)financiële vergelijking wordt gemaakt tussen een traditionele manier van onderhouden (run-to-failure of preventief onderhoud) en het onderhouden middels predictief onderhoud-technieken.

Op de WCM Vector website vind je meer meer informatie over de stakeholder analyse en business case.

De Auteur

Consultancy Manager - Stork AMT

Enos Postma

Enos Postma is consultancy manager voor de regio Zuid bij Stork Asset Management Technologie. Hij adviseert klanten over asset management strategieën en de toepassing ervan. Zijn belangrijkste focus ligt op het implementeren van verbeterprocessen en voorspellende onderhoudsoplossingen voor onderhoudsorganisaties.