Stork
24 August 2018

Value Driven Asset Portfolio Management – Wat is het? (deel 1)

Regelmatig merk ik dat bedrijven worstelen met de vraag; welke van de verschillende projectvoorstellen levert aantoonbaar voldoende verbetering op na implementatie, één van mijn persoonlijk favoriete thema’s. Door middel van een aantal blogs wil ik proberen hier enige duidelijkheid in te scheppen. Hierbij de eerste bijdrage die ingaat op de basis: wat is ‘Asset Portfolio Management’.

In onze praktijk zien we, als Stork Asset Management Technology, nog een groot potentieel voor betere resultaten en efficiency van investerings-, innovatie- en onderhoudsactiviteiten, door deze niet alleen projectmatig goed aan te sturen, maar ook op portfolioniveau.

Bij menig bedrijf worden regelmatig, zonder echt keuzes te maken, teveel projecten tegelijk uitgevoerd, veelal zonder integrale visie en aanpak, met teleurstellende resultaten als gevolg.

Het World Class Maintenance Consortium constateerde recent dat onvoldoende inzicht in de overall financiële en operationele voordelen vaak een belemmering vormt voor gerichte investeringen in veelbelovende technieken, werkwijzen en faciliteiten.

Op grond van onze kennis en ervaring stel ik dat met goed asset portfolio management een organisatie betere beslissingen kan nemen over investeringen, innovaties en onderhoud. Beslissingen die enerzijds kunnen leiden tot substantieel verbeterde prestaties en veiligheid van de productie- en distributiefaciliteiten, anderzijds tot forse besparingen op onderhoud en operationele kosten.

Wat verstaat u onder ‘value driven asset portfolio managment’?

‘Value Driven Asset Portfolio Management’ definieer ik als het selecteren en managen van projecten die de meeste aantoonbare toegevoegde waarde leveren aan resultaten van een industrieel georiënteerd bedrijf. De selectie van deze projecten vindt plaats uit het diverse aanbod van meer en minder relevante projecten en investeringswensen vanuit de gehele organisatie.  

Het gaat hier om projecten die volgens betrokkenen noodzakelijk zijn om de operatie zeker te stellen en/of de baten ten opzichte van de kosten van de operatie te vergroten.

In de wereld van asset management gaat het daarbij om strategische projecten en investeringen zoals:

  • de aanleg of aanpassing van infra, waarbij te denken valt aan gebouwen, terminals, productie locaties – facilities.
  • substantiële ‘License to Operate’ trajecten om de operatie te waarborgen of bv de actuele CO2 reductiedoelstellingen te realiseren.
  • grootschalige activiteiten om de levensduur van de productie-installaties nader uit te nutten, zoals: groot onderhoud projecten, turnarounds, high level business maintenance en reliability strategieën.

Ook zijn die projecten die een focus leggen op het elimineren van verliezen potentiële kandidaten om op te nemen in het portfolio.

Veel van die initiatieven komen uit de operatie zelf. Zij worden vanuit de verschillende disciplines voorgesteld. Het aangeboden pakket heeft daardoor een grote diversiteit. Daardoor kunnen er meerdere portfolio categorieën ontstaan, welke vooralsnog zowel ‘must have’ als ‘nice to have’ bevatten.

In mijn volgende blog zal ik ingaan op het doel van asset portfolio managment voor organisaties.

De auteur

Principal Consultant

Joris Grimbergen

Joris Grimbergen is principal consultant bij Stork Asset Management Technology en assisteert bedrijven onder meer bij de ontwikkeling van asset management strategieën, concepten en implementatie.