Stork

CO2-Prestatieladder

Duurzaam ondernemen speelt een steeds grotere rol binnen onze activiteiten. Een belangrijk onderdeel daarin is het verlagen van onze CO₂-uitstoot. Dat betekent een lager energie- en brandstofverbruik en meer gebruik maken van duurzamere energiebronnen.

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-management systeem van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Deze wordt soms gevraagd bij aanbestedingen, maar is vooral een middel om verbeterstappen te maken bij het terugdringen van de CO₂-uitstoot van onze organisatie. Ons certificaat en een deel van de achterliggende documentatie is te vinden op de website van SKAO Certificaathouders (co2-prestatieladder.nl).

Om onze inspanningen op het terrein van CO₂-reductie beter te managen, zichtbaar en controleerbaar te maken, is Stork vanaf september 2023 met alle vestigingen in Nederland op niveau 5 gecertificeerd.

Behaalde resultaten op onze eigen footprint

In halfjaarlijkse nieuwsbrieven wordt de ontwikkeling van de CO₂-footprint binnen Stork weergegeven. Alle nieuwsbrieven sinds 2020 kun je hieronder raadplegen. 

Ketenaanpak

Stork levert ook een bijdrage om de CO₂-uitstoot in de keten en de sector terug te dringen. Bijvoorbeeld door deelname aan project(en) over groene waterstof waar Stork AMT concreet aan werkt. Zo heeft Stork zich onder andere gecommitteerd aan ‘De Waterstof Coalitie’. De Waterstof Coalitie heeft de regering opgeroepen om te kiezen voor groene waterstof. Dit sluit aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Stork neemt om haar bedrijfsactiviteiten en -processen, de mensen, het milieu en het maken van winst op harmonieuze wijze te combineren.

Op dit moment heeft geen project met gunningsvoordeel in uitvoering. Wel nemen we deel aan meerdere initiatieven. Lees meer op de openbare SKAO-website.

CO₂-reductiebeleid

In het CO₂-managementplan wordt de CO₂-footprint van het basisjaar 2019 besproken. Bovendien zijn in dit plan onderwerpen opgenomen die gerelateerd zijn aan eisen uit de CO₂-Prestatieladder (Wat is de   CO₂-Prestatieladder?). Denk aan de beschrijving van de organisatie Stork, de matrix Taken en Verantwoordelijkheden en het Communicatieplan.

Om het CO₂-verbruik te reduceren zijn doelstellingen en maatregelen vastgesteld voor de periode 2022-2025. Deze zijn uitgewerkt in het document Plan van aanpak en het voortgangsrapport. In dit rapport vind je ook de voortgang terug van de CO₂-Prestatieladder opzichte van voorgaande jaren. Hierin zien we een jaarlijkse, gestage daling van onze CO₂ uitstoot, waarbij we vóór lopen op de gestelde doelen. De totale CO₂-emissie per jaar wordt weergegeven in onze openbare CO₂-Footprints (Openbare CO2-footprints - Milieubarometer - Stimular).